LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

 

W 2019 roku obowiązują przepisu nowej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, które mają zapewnić pracownikom nowe zabezpieczenie emerytalne. Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 1 osobę będzie zobligowany do zawarcia umowy z instytucjami finansowymi w tym zakresie.

 

 

Nowa definicja powiązań w świetle ustawy o VAT

 

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniono definicje powiązań kapitałowych. W miejsce dotychczasowej definicji osoby wywierającej znaczący wpływ tj. osoby posiadającej 5% praw głosu zastosowano 25% wskaźnik udziału w kapitale. Definicja powiązań rodzinnych nie doszła do skutku. Tym samym definicja powiązań kapitałowych będzie taka sama w ustawie o CIT, PIT i VAT.

 

 

Opodatkowanie bonów

Począwszy od 1 stycznia 2019 roku bony towarowe zostały objęte podatkiem VAT. Nadal nie będą podlegać opodatkowaniu VAT bony spełniające definicję instrumentu płatniczego, uprawniające do zniżki przy zakupie towarów lub usług, ale nie nadające prawa do otrzymania takich towarów lub usług.

 

 

Wydatki na samochody służbowe

Od 1 stycznia 2019 roku zwiększono limity kosztów podatkowych z tytułu zakupu i eksploatacji samochodów służbowych.

 

 

Obowiązek raportowania schematów podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wprowadzono obowiązek ujawniania informacji o stosowanych schematach podatkowych (Mandatory disclosure rules, MDR).

 

 

Obniżenie stawki CIT dla małych firm

Za rok 2019 małe spółki kapitałowe mogą zastosować obniżoną stawkę podatku CIT w wysokości 9%.

 

 

Elektroniczne sprawozdania z badania

Począwszy od 1 października 2018 roku sprawozdania z badania biegłych rewidentów sporządzane są w wersji elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym.

Data sprawozdania z badania biegłego rewidenta powinna być tożsama z datą ostatecznego sprawozdania finansowego.

 

 

 

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za rok 2018 należy sporządzić i przekazać do KAS oraz KRS w wersji elektronicznej. Firmy wysyłające sprawozdanie finansowe do KRS nie mają obowiązku dodatkowo wysyłać go do KAS. Konieczne jest podpisanie pliku przez osobę sporządzającą oraz Zarząd za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. 

 

 

Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach

Zgodnie z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach, która weszła w życie 16 czerwca 2017 roku obowiązują nowe wymagania związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta.

 

 

Zmiany w procedurach kontroli przedsiębiorców i ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Od 1 marca 2017 roku zamiast urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych, izb celnych i urzędów celnych zaczęły funkcjonować izby administracji skarbowej oraz urzędy celno-skarbowe. 

 

Od 1 stycznia 2018 roku nie będzie można uznawać za koszty podatkowe kwot wydatkowanych na nagrody i premie dla pracowników z wypracowanego zysku netto.

Od 1 stycznia 2018 roku w ustawie nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zapis uniemożliwiający uznanie za koszt uzyskania przychodów jakichkolwiek kwot wynikających z podziału zysku netto Spółki. 

 

Wniesienie aportu do spółki powoduje powstanie przychodu podatkowego w wartości nie niższej niż rynkowa

Od 1 stycznia 2017 roku wniesienie aportu do spółki kapitałowej lub spółki komandytowo-akcyjnej w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowania część powoduje powstanie przychodu o wartości rynkowej wkładu, a nie jak dotychczas o wartości nominalnej udziałów lub akcji. 

 

 

Nowe zasady rozliczania WNT paliw silnikowych

Od 1 sierpnia 2016 roku zapłata VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych powinna nastąpić w ciągu 5 dni od wprowadzenia paliwa do kraju.

 

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)

Począwszy od 15 lipca 2016 roku została wprowadzona do ordynacji podatkowej (art. 119a i 119zf) Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR – General Anti - Avoidance Rule). 

 

Nowe zasady obliczania podatku PIT

Począwszy od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się zasady ustalania kwoty wolnej od podatku.

Jej wysokość została uzależniona od wysokości osiąganych dochodów podatkowych. 

 

 

Obniżenie stawki CIT dla małych podatników

Od 1 stycznia 2017 roku stawka CIT dla małych podatników uległa obniżeniu do 15%.

 

Od 1 stycznia 2017 rozliczenia gotówkowe w wartości brutto powyżej 15.000 złotych powinny zostać uregulowane za pomocą rachunku bankowego

W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami o wartości powyżej 15.000 złotych brutto powinny zostać dokonywane za pomocą rachunku bankowego.

 

Zmiany regulacji w zakresie cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 zmieniła się definicja podmiotów powiązanych. Podmioty, które posiadają udział w kapitale innego podmiotu mniejszy niż 25% nie są uznawane za podmioty powiązane.

Zmianie uległa również obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, który został uzależniony od wysokości osiąganych obrotów, a nie jak dotychczas od wartości transakcji.

Kontrola podatkowa w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W związku z nowelizacją ordynacji podatkowej począwszy od 1 lipca 2016 roku w przypadku dużych przedsiębiorców oraz 1 lipca 2018 roku w przypadku małych i średnich przedsiębiorców kontrola podatkowa będzie dokonywana za pomocą analizy danych przekazanych za pomocą elektroniczną w formie jednolitego pliku kontrolnego. 

Zmiana zasad korygowania kosztów i przychodów

Za wyjątkiem korekt wynikających z błędów i oczywistych pomyłek korekty przychodów i kosztów spowodowane zdarzeniami, które nastąpiły po wystawieniu faktury należy ujmować w okresie bieżącym wystąpienia zdarzenia korygującego.

 

Nowelizacja ustawy PIT i CIT w zakresie kosztów przeterminowanych zobowiązań

Od 1 stycznia 2016 r. nie trzeba będzie korygować kosztów uzyskania przychodów o nie zapłacone w terminie zobowiązania. 

 

Uproszczenia w księgowości

Małe przedsiębiorstwa nie muszą obliczać podatku odroczonego, zmieniać podatkowej kwalifikacji umów leasingu i stosować rozporządzenia o instrumentach finansowych.

Rozszerzenie zakresu obowiązywania obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

 

Dokumentacje cen transferowych będą zobowiązane tworzyć nie tylko spólki kapitałowe, ale również spółki osobowe i osoby fizyczne.

 

Termin ważności certyfikatów rezydencji

W ramach nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2015 roku wprowadzono przepis, że certyfikat rezydencji obowiązuje 12 miesięcy od daty wydania przez organ rezydencji kraju podatnika. 

 

Zmiana definicji zysków niepodzielonych

Z nowym rokiem rozszerzeniu ulega definicja zysków niepodzielonych podlegających opodatkowaniu w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

 

Zmiana w zakresie opodatkowania niepieniężnej formy regulowania zobowiązań

Od 1 stycznia 2015 roku dywidendy wypłacane wspólnikom w formie niepieniężnej podlegają opodatkowaniu jako przychód podatkowy spółki wypłacającej.

 

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Od 1 stycznia 2015 roku dochody uzyskiwane przez zagranicznej podmioty,w których polski rezydent posiada 25% kapitału w przeliczeniu na udziały lub prawa głosu (zarówno pośrednio ja i bezpośrednio) mogą podlegać opodatkowaniu polskim pit lub cit. 

 

Zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji

Od 1 stycznia 2015 r.obowiązuja nowe zasady w zakresie wyliczania odsetek stanowiących koszt uzyskania przychodu podlegających limitom w zakresie cienkiej kapitalizacji. 

 

Wigilia firmowa

 

Wigilię firmową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 

Opodatkowanie prezentów dla klientów

Sposób opodatkowania prezentów zależy od kwalifikacji prezentu i obdarowanego.

Prezenty dla pracowników 

Prezenty przekazywane pracownikom są wolne od podatku dochodowego do kwoty 380 złotych. 

 

Kasy fiskalne u lekarzy

Począwszy od marca 2015 roku wszystkie gabinety lekarskie bez względu na obrót będą musiały prowadzić ewidencję za pomocą kasy fiskalnej. 

 

System elektronicznego obiegu zwolnień lekarskich

Od 1 stycznia 2015 w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zwolnienia lekarskie będą wysyłane do ZUS i pracodawcy w formie elektronicznej. 

 

Nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekononomicznych

Zmiany dotyczą regulacji zwrotu pomocy publicznej w przypadku wycofania zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych oraz doprecyzowania pojęcia pomoc publiczna. 

Planowane zmiany w sposobie obliczania zasiłku macierzyńskiego

W planowanych zmianach do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenie społecznego wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie uzależniona od czasu i kwoty opłacanych składek. 

Zmiany w VAT od usług telekomunikacyjnych

Od 1 stycznia 2015 roku  podatek VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych będzie naliczany w miejscu zamieszkania konsumenta, a nie w miejscu siedziby dostawcy usług. 

Zmiany w PIT związane z używaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

Od 1 stycznia 2015 roku za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych trzeba będzie doliczyć do przychodu ryczałt miesięczny uzależniony od pojemności samochodu. 

 

Powiadomienie o zmianie właściwości Urzedu Skarbowego dla dużych podatników

Do 15 października 2014 roku podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy zmieniaja właściwośc urzędu skarbowego ze względu na skalę obrotów powinny powiadomić o tym Urzad Skarbowy, w którym się dotychczas rozliczali. 

 

Zmiany w ordynacji podatkowej dotyczące wysokości odsetek za zwłokę

Zgodnie z nowymi przepisami mającymi obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku wysokość stawek odsetek za zwłokę będzie częściowo uzależniona od okoliczności korekty. 

 

Opłata za najem powierzchni reklamowej w internecie

 

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która udostępnia za wynagrodzeniem powierzchnię reklamową na stronie internetowej, powinna go opodatkować tak jak przychody z najmu lub dzierżawy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof.

 

Milczące interpretacje podatkowe

 

Jeśli organy podatkowe nie odpowiedzą na wniosek o wydanie pisemnej interpretacji podatkowej w ciągu 3 miesięcy można założyć że uznają stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. 

 

Nowe wzory deklaracji PCC-3

Od 1 września 2014 r. obowiązują nowe wzory deklaracji PCC-3 i informacji PCC-3/A, które mogę być złożone za pomocą internetu. 

 

Zmiany w ustawie o bateriach i akumulatorach od 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 roku mali producenci baterii i akumulatorów będą zwolnieni z obowiązku zbierania zużytych baterii i akumulatorów oraz opłaty produktowej za wprowadzenie sprzętu na rynek. 

 

Różne definicje podmiotów powiązanych

Analizując transakcje z podmiotami powiązanymi warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy definicją podmiotów powiązanych dla celów bilansowych i podatkowych. Transakcje zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym jako nie powiązane dla celów podatkowych mogą być potraktowane jako transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Terminy i częstotliwość inwentaryzacji

Termin i częstotliwość inwentaryzacji zostały określone w art 26 ustawy o rachunowości.

Są one następujące 

Obowiązkowy udział biegłego rewidenta w obserwacji inwentaryzacji

Jedną z obowiązkowych procedur wykonywanych  w ramach badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest obserwacja inwentaryzacji. Jest to procedura o zasadniczym znaczeniu wjednostkach dla których zapasy stanowią istotną pozycję bilansu. Brak udziału w obserwacji inwentaryzacji może zakończyć się koniecznością umieszczena zastrzeżenia w opinii biegłego rewidenta.

Podczas inwentaryzacji biegły rewident obserwuje czy inwentryzacja dokonywana jest zgodnie z przepisami tzn.:

 

Co powinna zawierać polityka rachunkowości

Podstawowe elementy przyjetej przez jednostkę polityki rachunkowości określa art 10 ustawy o rachunkowości. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

 

Obowiązek badania sprawozdania finansowego

Obowiązek badania sprawozdaniafinansowego wynika z art 64 ustawy o rachunkowości.

Badaniu podlegają sprawozdania wszystkich spółek akcyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń i reasekruacji, SKOKów, funduszy emerytalnych, spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych  oraz sporządzone zgodnie z MSR. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

 

Zmiany VAT w zakresie odwrotnego obciążenia

Od roku 2015 mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT (gdzie obowiązek rozliczenia VAT ciąży na nabywcy, a nie dostawcy) objęte będą telefony komórkowe, komputery przenośne, tablety i konsole do gier. Dodatkowo sprzedawcy zobowiązani będą do składania informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

 

Zmiany VAT w sferze usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych 

Od 1 stycznia 2015 roku usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz niepodatników będą mogły być opodatkowane w miejscu położenia małego punktu kompleksowej obsługi MOSS (multi one stop shop). 

 

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozliczenia PIT za rok 2014 będzie można zlecić administracji publicznej

 

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - uproszczenia w sprawozdawczości dla mikroprzedsiębiorstw

Z dniem 5 września 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości polegająca na uproszczeniu sprawozdawczości mikroprzedsiębiorstw.

Zmiany w przepisach o ubezpieczeniach społecznych

Od dnia 1 stycznia 2015 roku wynagrodzenia członków rad nadzorczych podlegać bedą składkom na ubezpieczenie społeczne.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku również umowy zlecenia będą podlegać oskładkowaniu składkami na ubezpieczenie społeczne.

Nowelizacje ustawy o CIT i PIT mająca zapobiegać transferom zyskow za granicę.

Istotą zmian jest wprowadzenie opodatkowania w Polsce zysków spółek zagranicznych, w których podmiot polski (spółka matka) posiada co najmniej 25% udziałów oraz położonych w kraju, w którym stawka podatku dochodowego jest niższa o co najmniej 25% niż w Polsce. 

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt