LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

 

Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach

Zgodnie z nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach, która weszła w życie 16 czerwca 2017 roku obowiązują nowe wymagania związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta.

 

 

Zmiany w procedurach kontroli przedsiębiorców i ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Od 1 marca 2017 roku zamiast urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych, izb celnych i urzędów celnych zaczęły funkcjonować izby administracji skarbowej oraz urzędy celno-skarbowe. 

 

Od 1 stycznia 2018 roku nie będzie można uznawać za koszty podatkowe kwot wydatkowanych na nagrody i premie dla pracowników z wypracowanego zysku netto.

Od 1 stycznia 2018 roku w ustawie nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zapis uniemożliwiający uznanie za koszt uzyskania przychodów jakichkolwiek kwot wynikających z podziału zysku netto Spółki. 

 

Wniesienie aportu do spółki powoduje powstanie przychodu podatkowego w wartości nie niższej niż rynkowa

Od 1 stycznia 2017 roku wniesienie aportu do spółki kapitałowej lub spółki komandytowo-akcyjnej w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowania część powoduje powstanie przychodu o wartości rynkowej wkładu, a nie jak dotychczas o wartości nominalnej udziałów lub akcji. 

 

 

Nowe zasady rozliczania WNT paliw silnikowych

Od 1 sierpnia 2016 roku zapłata VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych powinna nastąpić w ciągu 5 dni od wprowadzenia paliwa do kraju.

 

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)

Począwszy od 15 lipca 2016 roku została wprowadzona do ordynacji podatkowej (art. 119a i 119zf) Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR – General Anti - Avoidance Rule). 

 

Nowe zasady obliczania podatku PIT

Począwszy od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się zasady ustalania kwoty wolnej od podatku.

Jej wysokość została uzależniona od wysokości osiąganych dochodów podatkowych. 

 

 

Obniżenie stawki CIT dla małych podatników

Od 1 stycznia 2017 roku stawka CIT dla małych podatników uległa obniżeniu do 15%.

 

Od 1 stycznia 2017 rozliczenia gotówkowe w wartości brutto powyżej 15.000 złotych powinny zostać uregulowane za pomocą rachunku bankowego

W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami o wartości powyżej 15.000 złotych brutto powinny zostać dokonywane za pomocą rachunku bankowego.

 

Zmiany regulacji w zakresie cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 zmieniła się definicja podmiotów powiązanych. Podmioty, które posiadają udział w kapitale innego podmiotu mniejszy niż 25% nie są uznawane za podmioty powiązane.

Zmianie uległa również obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, który został uzależniony od wysokości osiąganych obrotów, a nie jak dotychczas od wartości transakcji.

Kontrola podatkowa w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W związku z nowelizacją ordynacji podatkowej począwszy od 1 lipca 2016 roku w przypadku dużych przedsiębiorców oraz 1 lipca 2018 roku w przypadku małych i średnich przedsiębiorców kontrola podatkowa będzie dokonywana za pomocą analizy danych przekazanych za pomocą elektroniczną w formie jednolitego pliku kontrolnego. 

Zmiana zasad korygowania kosztów i przychodów

Za wyjątkiem korekt wynikających z błędów i oczywistych pomyłek korekty przychodów i kosztów spowodowane zdarzeniami, które nastąpiły po wystawieniu faktury należy ujmować w okresie bieżącym wystąpienia zdarzenia korygującego.

 

Nowelizacja ustawy PIT i CIT w zakresie kosztów przeterminowanych zobowiązań

Od 1 stycznia 2016 r. nie trzeba będzie korygować kosztów uzyskania przychodów o nie zapłacone w terminie zobowiązania. 

 

Uproszczenia w księgowości

Małe przedsiębiorstwa nie muszą obliczać podatku odroczonego, zmieniać podatkowej kwalifikacji umów leasingu i stosować rozporządzenia o instrumentach finansowych.

Rozszerzenie zakresu obowiązywania obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

 

Dokumentacje cen transferowych będą zobowiązane tworzyć nie tylko spólki kapitałowe, ale również spółki osobowe i osoby fizyczne.

 

Termin ważności certyfikatów rezydencji

W ramach nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2015 roku wprowadzono przepis, że certyfikat rezydencji obowiązuje 12 miesięcy od daty wydania przez organ rezydencji kraju podatnika. 

 

Zmiana definicji zysków niepodzielonych

Z nowym rokiem rozszerzeniu ulega definicja zysków niepodzielonych podlegających opodatkowaniu w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

 

Zmiana w zakresie opodatkowania niepieniężnej formy regulowania zobowiązań

Od 1 stycznia 2015 roku dywidendy wypłacane wspólnikom w formie niepieniężnej podlegają opodatkowaniu jako przychód podatkowy spółki wypłacającej.

 

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)

Od 1 stycznia 2015 roku dochody uzyskiwane przez zagranicznej podmioty,w których polski rezydent posiada 25% kapitału w przeliczeniu na udziały lub prawa głosu (zarówno pośrednio ja i bezpośrednio) mogą podlegać opodatkowaniu polskim pit lub cit. 

 

Zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji

Od 1 stycznia 2015 r.obowiązuja nowe zasady w zakresie wyliczania odsetek stanowiących koszt uzyskania przychodu podlegających limitom w zakresie cienkiej kapitalizacji. 

 

Wigilia firmowa

 

Wigilię firmową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 

Opodatkowanie prezentów dla klientów

Sposób opodatkowania prezentów zależy od kwalifikacji prezentu i obdarowanego.

Prezenty dla pracowników 

Prezenty przekazywane pracownikom są wolne od podatku dochodowego do kwoty 380 złotych. 

 

Kasy fiskalne u lekarzy

Począwszy od marca 2015 roku wszystkie gabinety lekarskie bez względu na obrót będą musiały prowadzić ewidencję za pomocą kasy fiskalnej. 

 

System elektronicznego obiegu zwolnień lekarskich

Od 1 stycznia 2015 w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zwolnienia lekarskie będą wysyłane do ZUS i pracodawcy w formie elektronicznej. 

 

Nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekononomicznych

Zmiany dotyczą regulacji zwrotu pomocy publicznej w przypadku wycofania zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych oraz doprecyzowania pojęcia pomoc publiczna. 

Planowane zmiany w sposobie obliczania zasiłku macierzyńskiego

W planowanych zmianach do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenie społecznego wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie uzależniona od czasu i kwoty opłacanych składek. 

Zmiany w VAT od usług telekomunikacyjnych

Od 1 stycznia 2015 roku  podatek VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych będzie naliczany w miejscu zamieszkania konsumenta, a nie w miejscu siedziby dostawcy usług. 

Zmiany w PIT związane z używaniem przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

Od 1 stycznia 2015 roku za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych trzeba będzie doliczyć do przychodu ryczałt miesięczny uzależniony od pojemności samochodu. 

 

Powiadomienie o zmianie właściwości Urzedu Skarbowego dla dużych podatników

Do 15 października 2014 roku podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy zmieniaja właściwośc urzędu skarbowego ze względu na skalę obrotów powinny powiadomić o tym Urzad Skarbowy, w którym się dotychczas rozliczali. 

 

Zmiany w ordynacji podatkowej dotyczące wysokości odsetek za zwłokę

Zgodnie z nowymi przepisami mającymi obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku wysokość stawek odsetek za zwłokę będzie częściowo uzależniona od okoliczności korekty. 

 

Opłata za najem powierzchni reklamowej w internecie

 

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która udostępnia za wynagrodzeniem powierzchnię reklamową na stronie internetowej, powinna go opodatkować tak jak przychody z najmu lub dzierżawy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof.

 

Milczące interpretacje podatkowe

 

Jeśli organy podatkowe nie odpowiedzą na wniosek o wydanie pisemnej interpretacji podatkowej w ciągu 3 miesięcy można założyć że uznają stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. 

 

Nowe wzory deklaracji PCC-3

Od 1 września 2014 r. obowiązują nowe wzory deklaracji PCC-3 i informacji PCC-3/A, które mogę być złożone za pomocą internetu. 

 

Zmiany w ustawie o bateriach i akumulatorach od 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 roku mali producenci baterii i akumulatorów będą zwolnieni z obowiązku zbierania zużytych baterii i akumulatorów oraz opłaty produktowej za wprowadzenie sprzętu na rynek. 

 

Różne definicje podmiotów powiązanych

Analizując transakcje z podmiotami powiązanymi warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy definicją podmiotów powiązanych dla celów bilansowych i podatkowych. Transakcje zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym jako nie powiązane dla celów podatkowych mogą być potraktowane jako transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Terminy i częstotliwość inwentaryzacji

Termin i częstotliwość inwentaryzacji zostały określone w art 26 ustawy o rachunowości.

Są one następujące 

Obowiązkowy udział biegłego rewidenta w obserwacji inwentaryzacji

Jedną z obowiązkowych procedur wykonywanych  w ramach badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest obserwacja inwentaryzacji. Jest to procedura o zasadniczym znaczeniu wjednostkach dla których zapasy stanowią istotną pozycję bilansu. Brak udziału w obserwacji inwentaryzacji może zakończyć się koniecznością umieszczena zastrzeżenia w opinii biegłego rewidenta.

Podczas inwentaryzacji biegły rewident obserwuje czy inwentryzacja dokonywana jest zgodnie z przepisami tzn.:

 

Co powinna zawierać polityka rachunkowości

Podstawowe elementy przyjetej przez jednostkę polityki rachunkowości określa art 10 ustawy o rachunkowości. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

 

Obowiązek badania sprawozdania finansowego

Obowiązek badania sprawozdaniafinansowego wynika z art 64 ustawy o rachunkowości.

Badaniu podlegają sprawozdania wszystkich spółek akcyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń i reasekruacji, SKOKów, funduszy emerytalnych, spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych  oraz sporządzone zgodnie z MSR. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

 

Zmiany VAT w zakresie odwrotnego obciążenia

Od roku 2015 mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT (gdzie obowiązek rozliczenia VAT ciąży na nabywcy, a nie dostawcy) objęte będą telefony komórkowe, komputery przenośne, tablety i konsole do gier. Dodatkowo sprzedawcy zobowiązani będą do składania informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

 

Zmiany VAT w sferze usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych 

Od 1 stycznia 2015 roku usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz niepodatników będą mogły być opodatkowane w miejscu położenia małego punktu kompleksowej obsługi MOSS (multi one stop shop). 

 

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozliczenia PIT za rok 2014 będzie można zlecić administracji publicznej

 

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - uproszczenia w sprawozdawczości dla mikroprzedsiębiorstw

Z dniem 5 września 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości polegająca na uproszczeniu sprawozdawczości mikroprzedsiębiorstw.

Zmiany w przepisach o ubezpieczeniach społecznych

Od dnia 1 stycznia 2015 roku wynagrodzenia członków rad nadzorczych podlegać bedą składkom na ubezpieczenie społeczne.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku również umowy zlecenia będą podlegać oskładkowaniu składkami na ubezpieczenie społeczne.

Nowelizacje ustawy o CIT i PIT mająca zapobiegać transferom zyskow za granicę.

Istotą zmian jest wprowadzenie opodatkowania w Polsce zysków spółek zagranicznych, w których podmiot polski (spółka matka) posiada co najmniej 25% udziałów oraz położonych w kraju, w którym stawka podatku dochodowego jest niższa o co najmniej 25% niż w Polsce. 

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt