LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

W świetle art 3 ustawy o rachunkowości jako podmioty powiązane należy rozumieć  spółkę prawa handlowego kontrolowaną przez jednostkę dominującą. W związku z powyższym osoby fizyczne i przedsiębiorstwa osób fizycznych nie są wykazywane w bilansie jako jednostki powiązane.

Jednostki powiązane zostały szerzej zdefiniowane również w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego artykułu jako podmiot powiązany należy rozumieć:

1)podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo

2) osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

3) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

Dla transakcji pomiedzy podmiotami powiązanymi przekraczających określone wart 9a ustawy o CIT granice tzn.:

1)100 000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego,

2)30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych lub

3)50 000 euro – w pozostałych przypadkach.

należy sporządzić stosowaną dokumentację uzasadniającą rynkowy charakter cen stosowanych w rozliczeniach pomiędzy tymi podmiotami.

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt