LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Małe przedsiębiorstwa nie muszą obliczać podatku odroczonego, zmieniać podatkowej kwalifikacji umów leasingu i stosować rozporządzenia o instrumentach finansowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości przedsiębiorstwa spełniające w roku 2015 2 z 3 wymienionych poniżej warunków:

1) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

 

mogą stosować uproszczenia w kwalifikacji umów leasingu, podatku odroczonym i instrumentach finansowych.

Jednostki te mogą nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych i sprawozdania z działalności.

Uproszczenia mają zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku jednak jednostki mogą podjąć decyzję o stosowaniu uproszczeń już przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2015.

Aby zastosować uproszczenia konieczne jest podjęcie przez organ zatwierdzający sprawozdanie stosownej uchwały.

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt