LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - uproszczenia w sprawozdawczości dla mikroprzedsiębiorstw

Z dniem 5 września 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości polegająca na uproszczeniu sprawozdawczości mikroprzedsiębiorstw.

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są poniższe podmioty:

1) spółki handlowe, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – z wyłączeniem jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów, oraz jednostek zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie tych przepisów oraz jednostek sektora finansów publicznych – jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2) stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej,

3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą,

4) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;

– w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem rocedur uproszczonych (opisanych w art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości)

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są również spółki handlowe omówione w punkcie 1 powyżej, które:

1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem przepisów o sprawozdaniach dla mkroprzedsiębiorstw

2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w punkcie 1 powyżej wielkości.

Uproszczenia polegają na ograniczeniu wymogów w zakresie informacji podawanych w bilansie i rachunku wyników, braku konieczności sporządzenia informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności. Szczegółowy wzor sprawozdania przedstawiono w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości. Jednostki mikro korzystające z uprawnień nie będą mogły stosować do modelu wyceny opartego na skorygowanej cenie nabycia lub wartości godziwej. Ponadto jednostka mikro może zrezygnować z zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów.

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt