LH Audyt Księgowość Doradztwo Kraków
Biuro rachunkowe - Kraków Swoszowice Audyt - Kraków
Księgowość - Kraków
Doradztwo - Kraków

Obowiązek badania sprawozdania finansowego

Obowiązek badania sprawozdaniafinansowego wynika z art 64 ustawy o rachunkowości.

Badaniu podlegają sprawozdania wszystkich spółek akcyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń i reasekruacji, SKOKów, funduszy emerytalnych, spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych  oraz sporządzone zgodnie z MSR. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Objęte są nim również mniejsze podmioty, które spełniają 2 z poniższych warunków:

- suma przychodów co najmniej 5 mln euro;

- suma bilansowa o najmniej 2,5 mln euro;

- średnioroczne zatrudnienie co najmniej 50 osób.

Oprócz tego obowiązkowym przegladem obięte są sprawozdania podmiotów przekształcających się.

Przeliczenia kwot podanych w euro na złotówki należy dokonać według kursu średniego NBP na koniec września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Jeśli w sprawozdaniu za rok 2013 jednostka przekroczyła 2 z 3 podanych wyżej warunków to sprawozdanie finansowe za rok 2014 podlegać będzie obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

Co powinna zawierać polityka rachunkowości

Podstawowe elementy przyjetej przez jednostkę polityki rachunkowości określa art 10 ustawy o rachunkowości. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;

2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;

3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,

c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;

4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Polityka jednostki powinna zostać podpisana oraz zatwierdzona przez Kierownika jednostki.

Przyjęte zasady powinny określać wybrane prze jednostkę metody ewidencji, klasyfikacji i wyceny określone w ramach przepisów ustawy o rachunkowości. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości, a w przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostki mogą stosować MSR.

Strona główna  | O firmie  | Usługi  | Kontakt